Trang chủ / Lãnh đạo - Quản lý / Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp & Báo Cáo Thuế
Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp & Báo Cáo Thuế 1

Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp & Báo Cáo Thuế

Lợi ích sau khi tham gia khóa học.

  • Sau khi tham gia khóa học bạn sẽ hiểu rỏ nguyên lý cân đối kế toán cơ bản: Hiểu sâu sắc về cân đối kế toán cơ bản giữa nguồn vốn & tài sản làm kiến thức nền suy luận nghiệp vụ và định khoản trong các phần hành nghiệp vụ.
  • Kế toán tiền &  thanh toán: bạn được chỉ dẫn các bước & phương pháp tổ chức công tác kế toán tiền & thanh toán trong doanh nghiệp. Phân loại nghiệp vụ thu tiền, chi tiền, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán công nợ… kèm theo chỉ dẫn tập hợp hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đồng thời tiếp cận các minh họa thực tế để bạn có thể thực hành làm việc ngay sau khi học.
  • Kế toán quá trình mua / bán hàng hóa dịch vụtrong doanh nghiệp: Đây là phần hành nghiệp vụ phát sinh thường xuyên (hàng ngày). Thông qua 3 bài học phần này bạn sẽ biết cách định khoản, ghi sổ sách, xử lý hóa đơn chứng từ và kiểm soát số liệu kế toán liên thông đến số liệu tài chính.
  • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: giảng giải nghiệp về tiền lương, các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Chỉ dẫn kiện toàn hồ sơ ghi nhận chi phí lương, hồ sơ nhân sự, thực hành lập bảng lương đồng thời soạn quy chế nhân sự tiền lương.
  • Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ, chi phí trả trước: học một cách toàn diện về các nguồn hình thành tài sản cố định trong doanh nghiệp, biết các trình tự thủ tục & hồ sơ tài sản; tính khấu hao & ghi nhận chi phí khấu hao / phân bổ; ghi sổ kế toán và kiểm soát tình hình tài sản trong doanh nghiệp.
  • Kế toán tổng hợp: xác định kết quả, thống kê & kiểm soát số liệu cuối kỳ.

Thông tin giảng viên

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam.

Giáo trình khóa học

Bài 1: Kế toán thực hành và báo cáo thuế

Bài 2: Hiểu cơ bản về thuế trong doanh nghiệp

Bài 3: Đọc hiểu hóa đơn và các loại báo cáo hóa đơn cần làm

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK thực hành khái thuế

Bài 5: Hướng dẫn các báo cáo về hóa đơn

Bài 6: Hướng dẫn lập tờ khai thuế theo phương pháp khấu trừ

Bài 7: Cân đối kế toán cơ bản

Bài 8: Nghiệp vụ hạch toán kế toán tiền

Bài 9: Nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa dịch vụ ( Phần 1)

Bài 10: Nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa dịch vụ ( Phần 2)

Bài 11: Huấn luyện kế toán & kê khai báo cáo thuế

Bài 12: Hướng dẫn thực hành ứng dụng biểu mẫu về lương Phần 1

Bài 13: Hướng dẫn thực hành ứng dụng biểu mẫu về lương Phần 2

Bài 14: Kế toán tài sản cố định, công cụ – dụng cụ, chi phí trả trước

Bài 15: Cấu trúc bảng cân đối kế toán trong bộ BCTC

Bài 16: Kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ

Bài 17:Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thue công trên Excel

Bài 18: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán dùng hàm tính trên Excel

Bài 19: Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Bài 20: Chuẩn bị rà soát số liệu phục vụ quyết toán thuế cuối năm

Bài 21: Hiểu rỏ kết cấu doanh thu chi phí  và  giá vốn hàng bán

Bài 22: Quản lý và bảo về số liệu về nhân sự tiền lương  ( Phần 1)

Bài 23: Quản lý và bảo về số liệu về nhân sự tiền lương  ( Phần 2)

Bài 24: Chi phí khấu hao và phân bổ

Bài 25: Sử dụng và hoàn thiện các biểu mẫu quan trọng

Bài 26: Hồ sơ tài sản cố định

Bài 27: Hố sơ và nghiệp vụ trích lập dự phòng

Bài 28: Sử lý hóa đơn chứng từ trong một số trường hợp khó

Bài 29: Lập báo cáo quyết toán  thuế TNDN trên HTKK

Video khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!